Grzegorz Mikołajczuk

notariusz Gorzów Wielkopolski

zakres usług

 

– § § § –
W kancelarii notarialnej notariusz i zastępca notarialny dokonują czynności notarialnych,
to jest czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
– § § § –

Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. z 2019r. poz. 540, ze zm.),
notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz. 1629 oraz z 2019r. poz. 1495);
 • sporządza poświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wynagrodzenie za sporządzenie czynności notarialnych określona Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 727, ze zm.).

Wszelkich niezbędnych informacji związanych z czynnościami dokonywanymi w kancelarii udzielamy bezpłatnie.

W celu ustalenia daty oraz miejsca dokonania czynności notarialnej, a także ustalenia wysokości wynagrodzenia zachęcamy do kontaktu telefonicznego albo osobistego z Kancelarią Notarialną notariusza Grzegorza Mikołajczuka w Gorzowie Wielkopolskim.